کمپین "بیم بس است!"، قصد دارد تا فضایی را که مدت¬ مدیدی است خالی مانده، پر نماید: گفتگو میان ایالات متحده و ایران. رهبران ما چند دهه گذشته را به¬جای گفتگو و جستجوی عرصه¬ها و علائق مشترک، صرف دشمنی و بالا بردن دیوارهای بی¬اعتمادی طرف مقابل کرده¬اند. ما به اندازه کافی این وضع را تحمل کرده¬ایم و اگر رهبران ما گام نخست را به¬سوی دیپلماسی برندارند ما مردمان دو کشور، خود این گام را از طرف آنها خواهیم برداشت.

برقراری دوباره رابطه میان ایران و ایالات متحده، به معنای برقراری دوباره رابطه میان مردمان این دو کشور است. ما این کار را به مستقیم¬ترین وجه ممکن یعنی، آغاز مکالمه¬های تک به تک انجام می¬دهیم. مردم ایران دعوت می¬شوند تا مستقیماً با مردم آمریکا مکالمه کنند و مردم آمریکا دعوت می¬شوند تا مستقیماً با مردم ایران مکالمه کنند. شما می¬توانید در مورد هرآنچه که می¬خواهید صحبت کنید-تمام آنچه که ما از شما انتظار داریم فقط این که، به یکدیگر احترام بگذارید.

اگر شما از ایران یا ایالات متحده هستید به سه روش می¬توانید در این کار مشارکت نمایید:

نکته¬ای راجع به ترجمه: این تارنما و ابزارهای آن به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه می¬شوند. اگرچه اکنون امکان ارائه ترجمه برای ابزارهای درون خطی ما وجود ندارد اما پیوندهای ترجمه گوگل را فراهم ساخته¬ایم تا این امکان، در صورتی که شما با کسی مکالمه می¬کنید که به زبان شما آشنا نیست، یاریگر شما باشد.

The Enough Fear campaign aims to fill a space that has been left vacant for too long: dialog between the US and Iran. Instead of dialog, our leaders have spent the last few decades demonizing each other's countries rather than looking for common ground. We have had enough of this posturing, and if our leaders won't take the first step toward diplomacy, we will take it for them.

Re-establishing a relationship between Iran and the US means re-establishing relationships between people from each country. We are doing this in the most direct way possible, by initiating one-on-one conversations. Iranians are invited to talk directly to Americans, and Americans are invited to talk directly to Iranians. You can talk about anything you like – all we ask is that you be respectful.

If you are from Iran or the US, there are three ways you can participate:

A note on translation: This website and our tools are provided in both English and Persian. While it is not possible for us to provide translation for our online tools at this time, we provide links to Google Translate, which will help you if you're talking to someone who doesn't speak the same languages that you do.