دوستدار صلح

راي من به جنگ هميشه يه "نه" گنده است.اميدوارم همه به جنگ نه بگن و هيچ جايي جنگ رخ نده چون همه بچه ها و خيلي از ادم بزرگها ميترسن

Iran