بي تو و با تو جنگ نه

اون 8 سال چقدر بد گذشت خدايا براي هيچ سرزميني مخواه!!!!!

Iran