درباره

مبارزه "ترس بس است" کوششی است جهانی برای جلوگیری از وقوع جنگ بین ایالت متحده و ایران. ما عکس آمریکاییها و ایرانیان را در این وب سایت گردآوری میکنیم تا بدین وسیله همبستگیمان را در نیل به این هدف نشان دهیم.

در حالیکه عکسها آشکارترین بخش این مبارزه محسوب میشوند، ما امیدواریم این اقدام را در آینده گسترش داده و با بکارگیری اقدامات ابداعی و بدور از خشونت به هر دو طرف این درگیری فشار وارد نماییم تا برای یک راه حل صلح آمیز تلاش کنند. اگر شما نظری در مورد چگونگی همکاری ایرانیان و آمریکاییها در این پروژه دارید، لطفا آنرا به صورت پست الکترونیکی به آدرس ideas@enoughfear.org ارسال دارید.

مبارزه "ترس بس است" توسط The Action Mill ایجاد شده است؛ یعنی همان کسانیکه مبارزه از بوش روی برگردانید را در انتخابات ریاست جمهوری ایالت متحده در سال 2004 بنا نهادند. ما برای نهادهای پیشرو؛ گروه های مردمی و مبارزات، خدماتی نظیر اقدامات مستقیم بدور از خشونت؛ مراسم؛ وب سایت و سایر ابزار را ایجاد میکنیم.