ایران وطن من است

سکوت بیش ار حد ایرانیان در بحره زمانی سیاهی که شاید از آن جهنم ایران می توان نام برد صدایی جز اشک و ناله شبانه و اه کودکانه نیست

Iran